Open Access

Downloads

Download data is not yet available.

Abstract

Nhằm tạo ra xúc tác quang-Fenton dị thể vừa có khả năng xử lý nước thải hiệu quả, vừa có khả năng thu hồi dễ dàng sau phản ứng, chúng tôi đã tổng hợp bột Fe2O3 phủ trên bề mặt đá perlite bằng phương pháp kết tủa – xử lý nhiệt đơn giản theo hai quy trình: kết tủa oxalat và kết tủa hydroxid. Sản phẩm tạo thành được đặc tính hóa thông qua các kỹ thuật nhiễu xạ tia X, kính hiển vi điện tử quét phát xạ trường và phổ hấp thu nguyên tử. Hoạt tính xúc tác của các mẫu được đánh giá dựa vào khả năng phân hủy phẩm nhuộm methylene xanh dưới ánh sáng UVA và ánh sáng khả kiến trong sự hiện diện của H2C2O4. Kết quả cho thấy các mẫu xúc tác Fe2O3/perlite không chỉ thể hiện khả năng phân hủy tốt methylene xanh mà còn sở hữu đặc tính nổi trên mặt nước, thuận lợi cho việc tách xúc tác ra khỏi dung dịch. Giữa hai quy trình điều chế, các hạt Fe2O3 được điều chế từ kết tủa FeC2O4 có dạng hình que xếp chồng với mức độ tinh thể hóa cao nên bám dính tốt vào đá perlite, giúp tăng hàm lượng ion Fe3+ trên bề mặt xúc tác, từ đó đem lại hoạt tính xúc tác cao hơn mẫu được điều chế theo quy trình kết tủa hydroxid. Ngoài ra, sau 3 lần thu hồi và tái sử dụng, hoạt tính xúc tác của mẫu này chỉ giảm rất nhẹ, hứa hẹn cho việc ứng dụng vào thực tế.Author's Affiliation
Article Details

Issue: Vol 6 No 1 (2022): Vol 6, Issue 1: Under publishing
Page No.: In press
Published: Jan 14, 2022
Section: Original Research
DOI: https://doi.org/10.32508/stdjns.v6i1.1132

 Copyright Info

Creative Commons License

Copyright: The Authors. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC-BY 4.0., which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Funding data


 How to Cite
Nguyen, V. D., Nguyen, N. L., Pham Thi, T. T., Truong Thanh, H. T., Nguyen Anh, D. K., Le Thi, Q. N., Nguyen, T. L., Hoang, C. N., & Le, T. (2022). Tổng hợp hệ xúc tác quang-Fenton dị thể Fe2O3/perlite với đặc tính nổi trên mặt nước giúp dễ thu hồi. Science and Technology Development Journal - Natural Sciences, 6(1), In press. https://doi.org/https://doi.org/10.32508/stdjns.v6i1.1132

 Cited byArticle level Metrics by Paperbuzz/Impactstory
Article level Metrics by Altmetrics

 Article Statistics
HTML = 3 times
Online first   = 3 times
Total   = 3 times