Open Access

Downloads

Download data is not yet available.

Abstract

Dòng dầu khí thương mại được phát hiện tại tập cát kết 5.2U, mỏ Rồng Trắng lô 16-1 trầm tích Miocen hạ bể Cửu Long. Tuy nhiên tầng chứa thường là tập hợp các vỉa mỏng, bất đồng nhất. Trên cơ sở xác định nguồn gốc của vật liệu, điều kiện biến đổi của môi trường, chế độ động lực của quá trình vận chuyển, bối cảnh địa hóa môi trường lắng đọng và tạo đá, công trình làm sáng tỏ quy luật phân bố tướng đá tầng chứa. Việc áp dụng phương thức tiếp cận tổng hợp địa chấn, tài liệu thạch học, mẫu lõi và địa vật lý giếng khoan kết hợp với ứng dụng mô hình địa chất phân giải cao cho phép chính xác hoá quy luật phân bố tướng đá của tập ILBH 5.2. Kết quả nghiên cứu tập đã phân loại thành công tướng đá chủ yếu ứng với môi trường thành tạo: Môi trường sông gồm tướng tướng trầm tích lòng sông, trầm tích vỡ đê và trầm tích ven sông phân bố theo phương từ Tây – Đông đến Bắc Tây Bắc – Nam Đông Nam, trong đó vùng Bắc – Tây Bắc đá chứa có chất lượng tốt nhất, theo phương Đông Nam là các tướng trầm tích lòng hồ, trầm tích cát ven bờ và trầm tích cát xa bờ được hình thành trong môi trường hồ và tại ranh giới giữa 2 môi trường đá chứa có chất lượng cao hơn cả. Cơ chế hình thành thành hệ trầm tích chứa dầu khí tuổi Miocen của lô 16-1 nói riêng, khu vực Trung Bộ phức tạp, để có thể dự đoán xu thế phân bố tiềm năng của thành hệ này, cần tiến hành đánh giá vai trò của phức hệ macma trong quá trình thành tạo thành hệ chứa dầu khí tuổi Miocen.Author's Affiliation
Article Details

Issue: Vol 4 No 3 (2020): Under Publishing
Page No.: Online First
Published: Sep 6, 2020
Section: Original Research
DOI: https://doi.org/10.32508/stdjns.v4i3.895

 Copyright Info

Creative Commons License

Copyright: The Authors. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC-BY 4.0., which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

 How to Cite
Tuấn, N., Văn Xuân, T., Trị, T., Trung, P., Khánh, Đỗ, Thanh, T., Khá, N., & Âu, P. (2020). Determining facies distribution trend in order to update geological modeling ILBH 5.2 reservoir, lower miocene, Rong Trang Field, Block 16-1 Cuu Long Basin. Science and Technology Development Journal - Natural Sciences, 4(3), Online First. https://doi.org/https://doi.org/10.32508/stdjns.v4i3.895

 Cited byArticle level Metrics by Paperbuzz/Impactstory
Article level Metrics by Altmetrics

 Article Statistics
HTML = 44 times
ONLINE FIRST VERSION   = 4 times
Total   = 4 times