Open Access

Downloads

Download data is not yet available.

Abstract

Trong nghiên cứu này, vật liệu anode chứa các hạt nano Fe3O4 và SnO2 được tổng hợp bằng phương pháp thay thế điện hóa. Vật liệu cathode NaxFeFe(CN)6 chứa các khối lập phương ở kích thước micromet được tạo thành bằng phương pháp axit hóa. Khi được ứng dụng làm điện cực anode và cathode trong các bán pin Na-ion, cả hai vật liệu đều thể hiện sự ổn định cao của dung lượng phóng/sạc với hiệu suất Coulombic gần 100%. Hơn thế nữa, pin Na-ion hoàn chỉnh được tạo thành bởi sự kết hợp của anode Fe3O4@SnO2 và cathode NaxFeFe(CN)6 đã cho thấy những đặc tính điện hóa tuyệt vời như: hiệu điện thế làm việc đạt 2.4 V, hiệu suất Coulombic cao, dung lượng phóng/sạc ổn định, và mật độ năng lượng đạt 120 Wh/kg. Những kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, pin Na-ion hoàn chỉnh (Fe3O4@SnO2 || NaxFeFe(CN)6) có nhiều tiềm năng cho các ứng dụng trong thực tế.Author's Affiliation
Article Details

Issue: Vol 5 No 4 (2021): Vol 5, Issue 4: Under publishing
Page No.: In press
Published: Oct 13, 2021
Section: Original Research
DOI: https://doi.org/10.32508/stdjns.v5i4.1091

 Copyright Info

Creative Commons License

Copyright: The Authors. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC-BY 4.0., which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Funding data


 How to Cite
Loi, N., Viet Duc, P., Quoc Viet, T. Q., & Anh Tien, N. (2021). Tổng hợp vật liệu Fe3O4@SnO2 và NaxFeFe(CN)6 ứng dụng làm điện cực anode và cathode trong pin Na-ion hoàn chỉnh. Science and Technology Development Journal - Natural Sciences, 5(4), In press. https://doi.org/https://doi.org/10.32508/stdjns.v5i4.1091

 Cited byArticle level Metrics by Paperbuzz/Impactstory
Article level Metrics by Altmetrics

 Article Statistics
HTML = 9 times
Online first   = 1 times
Total   = 1 times