VNUHCM Journal of Natural Sciences https://stdjns.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjns <p><span id="result_box" class="" lang="en"><span title="Tạp chí đã được phát hành tại các thư viện của các đơn vị thành viên của ĐHQG-HCM, các Sở Khoa học Công nghệ của các tỉnh thành trên cả nước và được Hội đồng học hàm Giáo sư Nhà nước đánh giá cao."><strong>Science and Technology Development Journal</strong> - <strong>Natural Science</strong> <strong>(STDJNS)</strong> (<strong>2588-106X</strong>) is the official journal of Viet Nam National University Ho Chi Minh City, Viet Nam, published by Viet Nam National University Ho Chi Minh City, Viet Nam. STDNS has been developed and separated from section of <strong>Nature Sciences</strong> of <strong>Science &amp; Technology Development Journal</strong> (<strong>STDJ</strong>) (<strong>1859-0128</strong>). From 2017, this section became a dependent journal with title <strong>Science and Technology Development Journal</strong> - <strong>Natural Science.&nbsp;</strong>STDJNS is a multiple discipline science journal covering from all fields of natural sciences included mathematics., computer science, chemistry science, physic, biology, environment, information technology...</span></span></p> <p><span id="result_box" class="" lang="en"><span title="Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ (PTKH&amp;CN) của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) được thành lập từ năm 1997, ra số đầu tiên vào tháng 1 năm 1998. Từ năm 2006 Tạp chí đã"><strong>Science and Technology Development Journal</strong> (STDJ), Vietnam National University - Ho Chi Minh City (VNU-HCM) was established in 1997. And the first issue was published in January 1998 with </span><span title="đăng ký mã số chuẩn quốc tế ISSN 1859-0128.">ISSN 1859-0128. </span><span title="Từ đó cho đến nay, Tạp chí PTKH&amp;CN đã trở thành diễn đàn khoa học quan trọng nhất của đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh của ĐHQG-HCM và cũng là diễn đàn khoa học công nghệ đáng tin cậy của">Since then, STDJ has become the most important scientific forum of scientists from VNU-HCM as well as</span><span title="nhiều nhà nghiên cứu, giảng viên các trường đại học khác tại Việt Nam."> other universities. </span><span title="Tạp chí đã trải qua 20 năm phát triển và đã trở thành nhịp cầu giao lưu khoa học, cũng như làm phong phú tài liệu tham khảo cho đội ngũ giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên ĐHQG-HCM nói riêng và các Trường đại">The magazine has undergone 20 years of development and has become a bridge for scientific exchanges, as well as enriching reference materials for the faculty, doctoral students, students of VNU-HCM in particular and other universities, institutes...</span></span></p> <p><span id="result_box" class="" lang="en"><span title="Tạp chí đã được phát hành tại các thư viện của các đơn vị thành viên của ĐHQG-HCM, các Sở Khoa học Công nghệ của các tỉnh thành trên cả nước và được Hội đồng học hàm Giáo sư Nhà nước đánh giá cao.">STDJNS is a multiple discipline science journal covering from all fields of natural sciences included mathematics., computer science, chemistry science, physic, biology, environment, information technology... </span><br></span></p> <p><span class="" lang="en"><span title="• Khoa học Trái đất và Môi trường"><span id="result_box" class="" lang="en">&nbsp;</span></span></span></p> en-US <p>Copyright The Author(s) 2018. This article is published with open access by Vietnam National University, Ho Chi Minh city, Vietnam. This article is distributed under the terms of the&nbsp;<a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" target="_blank" rel="noopener">Creative Commons Attribution License (CC-BY 4.0)</a> which permits any use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and the source are credited.&nbsp;</p> [email protected] (Phuc Van Pham) [email protected] (Support Team) Sun, 12 Nov 2023 16:37:56 +0700 OJS 3.1.0.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60