Nguyễn, T., Ý Đặng, L. Nguyễn, H. Tạ, T. Phan, and T. Đoàn. “Study of Curcumin Adsorption of Nano Fe-Based Metal-Organic Framework”. Science and Technology Development Journal - Natural Sciences, Vol. 4, no. 4, Dec. 2020, pp. 878-87, doi:https://doi.org/10.32508/stdjns.v4i4.927.