[1]
T. Nguyễn, Ý Đặng, L. Nguyễn, H. Tạ, T. Phan, and T. Đoàn, “Study of Curcumin Adsorption of Nano Fe-based Metal-Organic Framework”, Science and Technology Development Journal - Natural Sciences, vol. 4, no. 4, pp. 878-887, Dec. 2020.