Nguyễn, Trang, Ý Đặng, Linh Nguyễn, Hạnh Tạ, Thắng Phan, and Tân Đoàn. 2020. “Study of Curcumin Adsorption of Nano Fe-Based Metal-Organic Framework”. Science and Technology Development Journal - Natural Sciences 4 (4), 878-87. https://doi.org/https://doi.org/10.32508/stdjns.v4i4.927.