NGUYỄN, T.; ĐẶNG, Ý; NGUYỄN, L.; TẠ, H.; PHAN, T.; ĐOÀN, T. Study of Curcumin Adsorption of Nano Fe-based Metal-Organic Framework. Science and Technology Development Journal - Natural Sciences, v. 4, n. 4, p. 878-887, 4 dez. 2020.