(1)
Nguyễn, T.; Đặng, Ý; Nguyễn, L.; Tạ, H.; Phan, T.; Đoàn, T. Study of Curcumin Adsorption of Nano Fe-Based Metal-Organic Framework. Science and Technology Development Journal - Natural Sciences 2020, 4, 878-887.